آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب تابستان

تابستان

تابستان ابن سیرین می‌گوید: تعبیر تابستان، «پادشاه» محکم و استوار می‌باشد.اگر تابستان باشد و در خواب خودت تابستان پرباری را ببینی، تعبیرش این است که عزت و نعمت تو بیشتر می‌شود و به خواسته‌ات می‌رسی، ولی اگر تابستان نباشد و خواب تابستان را…
متن دوم