آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب تئاتر

نمایش شب‌بازی

نمایش شب‌بازی منظور از شب‌بازی نمایش‌هایی است که با نشان دادن سایه‌ها بروی پرده انجام می‌شود. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر شب‌بازی، لهو و خوش‌گذرانی و محال و دروغ می‌باشد.اگر ببینی شب‌بازی می‌کنی، یـعـنـی فریفته باطل می‌شوی .اگر ببینی با…
متن دوم