آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بیهوشی

بیهوشی

بیهوشی ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بیهوش شده‌ای و عقل و هوش خود را کاملاً از دست داده‌ای، تعبیرش این است که برای تو کاری پیش می‌آید و در آن دچار حیرت و سرگردانی می‌شوی، ولی سرانجام کار تو درست می‌شود.جابر مغربی می‌گوید: اگر…
متن دوم