آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بیمار شدن

بیماری

بیماری جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب بیماری‌های گوناگون این است که احکام و سنت‌ها و واجبات الهی خوار و کوچک و کم اهمیت می‌شوند، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر بیماری، گناه و نافرمانی از خداوند است و همچنین رسیدن غم و اندوه از طرف…
متن دوم