آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بیماری

طاعون

طاعون تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب طاعون، جنگ و درگیری می‌باشد،‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش فتنه و بلا و گرفتاری می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری). طاعون

تب

تب ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی تب بدنت مداوم و پیوسته است، طوریکه یک لحظه قطع نمی‌شود، تعبیرش این است که دائماً به گناه و فساد مشغول می‌شوی و باید توبه کنی تا از کیفر و عقوبت نجات پیدا کنی. ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیر تب دراز این…

پزشک

پزشک ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر انسان درستکاری باشی و در خواب ببینی که پزشکی و طبابت می‌کنی، تعبیرش راه آخرت و دینداری می‌باشد، ولی اگر بدکردار هستی تعبیرش تندرستی و کسب معیشت زندگانی می‌باشد.اگر ببیند پزشک به بیمار دارو داده است و تاثیر…

بیماری

بیماری جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب بیماری‌های گوناگون این است که احکام و سنت‌ها و واجبات الهی خوار و کوچک و کم اهمیت می‌شوند، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر بیماری، گناه و نافرمانی از خداوند است و همچنین رسیدن غم و اندوه از طرف…
متن دوم