آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بیل

بیل

بیل ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بیل، خدمتکاری است که کارها می‌کند، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش خدمتکاری است که کارها را با نفاق و دوروئی انجام می‌دهد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش کاری است که با رنج و عذاب انجام می‌شود.ابن…
متن دوم