آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بیضه

ختنه کردن

ختنه کردن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ختنه کردی، تعبیرش این است که سنت و روشی را پیروی کرده و انجام می‌دهی که تو را از گناه بازمیدارد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر مرد ختنه شده‌ای در خواب ببیند که او را ختنه کرده‌اند، تعبیرش…
متن دوم