آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بیرون آمدن گربه از عورت

گربه – بیرون آمدن گربه از عورت

بیرون آمدن گربه از عورت ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از «آلت مردی» تو گربه‌ای بیرون آمده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی دزد و راهزن می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از «فرج» تو گربه‌ای بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی…
متن دوم