آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بیرون آمدن چرک از بدن

چرک – بیرون آمدن چرک

بیرون آمدن چرک ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بیرون آمدن چرک از بدن، کاهش و ضرر و زیان مالی می‌باشد.اگر در خواب ببینی از بدن تو چرک بیرون آمده، ولی دوباره به جای خودش برگشته است، تعبیرش این است که به اندازۀ آن، مال و اموال تو دچار کم و کاست…
متن دوم