آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بیرون آمدن مغز

مغز

مغز حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی مغز خورده‌ای، تعبیرش این است که مال و اموال را خرج می‌کنی، یا اگر ببینی مغز دیگران را خورده‌ای، یـعـنـی مال و اموال دیگران را خرج می‌کنی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مغز جانوری را می‌خوری…
متن دوم