آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بیرون آمدن مروارید از بدن

مروارید

مروارید ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مروارید، زن یا «کنیزکی» زیبا می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیرش فرزند خود یا فرزند کنیزک می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که صاحب فرزندی زیبا می‌شوی، همانطور که در…
متن دوم