آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بیابان

بیشه

بیشه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بیشه درختان، زنی بیابان‌نشین می‌باشد.اگر در خواب ببینی وارد بیشه‌ای شده که سرسبز بوده و اطراف آن درختان میوه‌دار وجود دارد (مخصوصاًً اینکه در بیداری نیز فصل آن میوه‌ها باشد) و ببینی که از آن میوه‌ها…

بیابان

بیابان حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب بیابان، قسمت و روزی می‌باشد (به اندازۀ وسعت و بزرگی آن).ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در صحرای آشنایی که مثل بیابان است قرار داری ، تعبیرش این است که به سفر دوری می‌روی. حضرت دانیال (ع)…
متن دوم