آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بوق زدن

بوق زدن

بوق زدن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بوق می‌زنی، تعبیرش این است که به بزرگان و روسا دروغ می‌گویی و با قسم خوردن، دروغ خودت را راست جلوه می‌دهی، ولی سرانجام دروغ بودن حرف تو معلوم می‌شود .اگر ببینی بوق می‌زنی، ولی بوق زدن بلد نیستی،…
متن دوم