آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بوسیدن

بوسه

بوسه بوسیدن: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی را بوسیده‌ای، یـعـنـی آن شخص را دوست داری و اگر آن شخص غریبه باشد، تعبیرش این است که از جایی که نسبت به آن چشم‌داشت و طمع نداری، خیر و منفعت به دست می‌آوری. امام صادق (ع)می‌فرمایند: اگر…
متن دوم