آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بوسه

رنگ لب

رنگ لب ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لبهای تو قرمز می‌باشند، تعبیرش این است که حرف تو نفوذ پیدا می‌کند و به سخن تو عمل می‌شود.اگر ببینی لبهای تو سبز یا سفید هستند، یـعـنـی غم دوستانت را می‌خوری. رنگ لب

لب

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب لب ها، برآورده شدن خواسته می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش خویشاوندی می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب لب پایین بهتر از لب بالا می‌باشد،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند:…

عاشق شدن

عاشق شدن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عاشق کسی شده‌ای، تعبیرش این است که نیازمند و حریص می‌شوی،‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی عاشق چیز حرامی شده‌ای، یـعـنـی دین و ایمان تو دچار فساد می‌شود .اگر ببینی از معشوق خودت به کام دل رسیده و کامیاب شدی،…

خال لب

خال لب ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که خال سیاهی روی لب دارد، تعبیرش عزت و جاه می‌باشد، ولی اگر این خواب را مردی ببیند، تعبیرش این است که مال و اموالش زیاد می‌شود . خال لب

بوسه

بوسه بوسیدن: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی را بوسیده‌ای، یـعـنـی آن شخص را دوست داری و اگر آن شخص غریبه باشد، تعبیرش این است که از جایی که نسبت به آن چشم‌داشت و طمع نداری، خیر و منفعت به دست می‌آوری. امام صادق (ع)می‌فرمایند: اگر…
متن دوم