آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب به دست آوردن جواهر

جواهرفروش

جواهرفروش ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوهر و مرواریدی که برای خودت می‌باشد را می‌فروشی، تعبیرش این است که عالم و دیندار هستی و با همه به خوبی و احسان رفتار خواهی کرد، و یا اگر دیندار نیستی تعبیرش این است که صاحب خدمتکارانی خواهی…
متن دوم