آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بلوط

سنجاب

سنجاب ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سنجاب، مردی غریب و ثروتمند می‌باشد.تعبیر خواب گوشت سنجاب، مال و اموال مردی غریب است.تعبیر پوست و مو و استخوان سنجاب، مال و اموال می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباسی از پوست سنجاب…

بلوط

بلوط ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بلوط خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه‌ای که خورده‌ای روزی حلال بدست می‌آوری .اگر ببینی در خانه‌ات کیسه‌های بلوط وجود دارد، اگر بدانی برای خودت می‌باشند، یـعـنـی در آن سال مال و نعمت زیادی به…
متن دوم