آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بلور

بلور

بلور تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب بلور، زن بی‌اصل و نسب می‌باشد.اگر در خواب ببینی بلور داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که با زن و بی‌اصل و نسبی ازدواج می‌کنی. اگر ببینی بلورهای فراوانی داری، یـعـنـی مال و اموالی را به سبب زن‌ها…
متن دوم