آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بلبل

بلبل

بلبل ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر بلبل، فرزند کوچک و «غلام» می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بلبل‌های فراوانی داری، تعبیرش این است که به تعداد آن‌ها غلام به خدمت می‌گیری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بلبل یا هزار بانگ و…
متن دوم