آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بلبل هزاردستان

بلبل هزاردستان (هزار)

بلبل هزاردستان (هزار) تعبیرگری می‌گوید: تعبیر بلبل هزاردستان، فرزندی است لطیف و خوش‌آواز ولی لاغر،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش زنی خوش‌آواز می‌باشد .تعبیرگری می‌گوید: اگر در باغی هزاردستان ببینی و آن را بگیری، تعبیرش این است که با…
متن دوم