آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بسته شدن دهان

دهان – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت دهانت افتاده است، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیان می‌شوی.اگر ببینی کسی «آلت مردی» تو را در دهان خودش قرار داده و می‌مکد، یـعـنـی به آن شخص سود و منفعت می‌رسانی.ابن سیرین می‌گوید:…

دهان – بسته شدن دهان

بسته شدن دهان ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دهان تو محکم بسته شده است، تعبیرش این است که هلاک می‌شوی، یا اینکه به سختی بیمار می‌شوی، و یا به زودی از دنیا خواهی رفت (دفع بلا و گرفتاری).اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی کسی که او…
متن دوم