آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بسته بودن پا

دربند بودن – بسته بودن پا

بسته بودن پا امام صادق (ع) می‌فرمایند: به طور کلی هر کس در خواب ببیند پایش در بند است، تعبیرش این است که اگر فرد خوب و نیکوکاری باشد، در نیکوکاری پایدار خواهد بود، ولی اگر بدکردار باشد در بدکاری پایدار خواهد بود.ابن سیرین می‌گوید: اگر در…

بسته بودن پا

بسته بودن پا امام صادق (ع) می‌فرمایند: به طور کلی هر کس در خواب ببیند پایش در بند است، تعبیرش این است که اگر فرد خوب و نیکوکاری باشد، در نیکوکاری پایدار خواهد بود، ولی اگر بدکردار باشد در بدکاری پایدار خواهد بود.ابن سیرین می‌گوید: اگر در…

بسته بودن دست

بسته بودن دست جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بر دستان خودت زنجیر داری، تعبیرش این است که به مال و اموال مردم دست درازی و تجاوز می‌کنی و از حرام بودنش نمی‌ترسی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در دست خودت غل داری و بسته است،…
متن دوم