آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بسته بودن دست

دربند بودن – بسته بودن دست

بسته بودن دست جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بر دستان خودت زنجیر داری، تعبیرش این است که به مال و اموال مردم دست درازی و تجاوز می‌کنی و از حرام بودنش نمی‌ترسی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در دست خودت غل داری و بسته است،…

بسته بودن دست

بسته بودن دست جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بر دستان خودت زنجیر داری، تعبیرش این است که به مال و اموال مردم دست درازی و تجاوز می‌کنی و از حرام بودنش نمی‌ترسی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در دست خودت غل داری و بسته است،…

بسته بودن

تعبیرهای کلی جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب بند، ثبات و پایداری دین است. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی بند تو از نقره است، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی یا عاشق زنی می‌شوی، یا اگر از طلا باشد، یـعـنـی به مسافرت…
متن دوم