آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بستن پای کسی

بسته بودن پا

بسته بودن پا امام صادق (ع) می‌فرمایند: به طور کلی هر کس در خواب ببیند پایش در بند است، تعبیرش این است که اگر فرد خوب و نیکوکاری باشد، در نیکوکاری پایدار خواهد بود، ولی اگر بدکردار باشد در بدکاری پایدار خواهد بود.ابن سیرین می‌گوید: اگر در…
متن دوم