آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بریدن درخت

درخت – بریدن یا آسیب درخت

بریدن یا آسیب درخت امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر کندن و قطع کردن درختان این است که در آنجا فتنه بوجود می‌آید. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی درخت خرمای خانۀ خود را بریده‌ای، یـعـنـی شخصی از افراد خانواده و فامیل تو بیمار می‌شود. ابراهیم…
متن دوم