آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب برپائی قیامت

قیامت – برپائی قیامت

برپائی قیامت ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قیامت بر پا شده است، تعبیرش این است که خداوند در آن سرزمین حق و حقیقت را گسترش می‌دهد و اگر اهل آن سرزمین ظالم و ستمگر هستند، دچار بلا و گرفتاری و آفت و آسیب می‌شوند، یا اگر مظلوم باشند…
متن دوم