آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب برنج

کشاورزی – سایر موارد

سایر موارد حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی در زمین خودت کشاورزی می‌کنی، تعبیرش این است که مال و نعمت به دست می‌آوری. اگر ببینی در زمین خودت بذر افشانی می‌کنی و تخم میکاری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی و کار تو رو به راه…

کشتزار

کشتزار ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کشتزار آشنا، فرزند می‌باشد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی در کشتزار آشنایی هستی، تعبیرش این است که کاری می‌کنی که برای دین و دنیای تو خوب و نیک می‌باشد. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی…

برنج

برنج ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب برنج، به دست آوردن مال وا موال با سختی و مشقت می‌باشد (به اندازه‌ای که دیده‌ای).جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب نان برنج، گره خوردن و متوقف شدن کار می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی برنج…
متن دوم