آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب برف

یخ

یخ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب یخ غم و غصه است (مخصوصاًً در سرما)، ولی ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش در زمستان زندگانی و معاش و معیشت خوب و خوش می‌باشد، جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب یخ گستردگی و فراوانی است .اگر در تابستان یخ جمع…

سرما

سرما (قبل از استفاده از هر چیزی باید روش به کارگیری آن را بدانی و قبل از خواندن تعبیرهای این صفحه می بایست روش تعبیر را بدانی).ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سرما، رنج و ضرر و زیان می‌باشد.اگر در خواب ببینی سردَت شده است، تعبیرش این است که…

زمستان

زمستان ابن سیرین می‌گوید: تعبیر زمستان، «پادشاه» می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در بیداری فصل زمستان باشد و خوابِ زمستان را ببینی، طوریکه سرمای آن شدید نباشد، تعبیرش رسیدن به خواسته و افزایش عزت و شرف می‌باشد، و همچنین رسیدن قوت و کمک…

برف – سایر موارد

سایر موارد امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی هم «رعد» وجود دارد و هم برف می‌بارد و هوا نیز تاریک است، تعبیرش این است که «پادشاه» ستمگری حکومت خواهد کرد (دفع بلا و گرفتاری).تعبیرهای برف عبارتند از: 1- رزق و روزی 2- زندگانی 3- مال…

برف با توجه به منطقه

برف با توجه به منطقه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در شهر گرمسیر برف و یخ وجود دارد، تعبیرش این است که آن شهر دچار کمبود و مضیقه خواهد شد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: در مناطق گرمسیر تعبیر دیدن برف، غم و اندوه و قحطی می‌باشد، و در مناطق…

برف

تعبیرکلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب برف، غم و اندوه و عذاب است، مگر اینکه مقدار کمی دیده باشی،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش لشکر شکست خورده و گریزان می‌باشد، مخصوصاً اگر برف را همراه باد دیده باشی. تعبیرکلی
متن دوم