آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب برف با توجه به منطقه

برف با توجه به منطقه

برف با توجه به منطقه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در شهر گرمسیر برف و یخ وجود دارد، تعبیرش این است که آن شهر دچار کمبود و مضیقه خواهد شد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: در مناطق گرمسیر تعبیر دیدن برف، غم و اندوه و قحطی می‌باشد، و در مناطق…
متن دوم