آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب برف با توجه به فصل

برف با توجه به فصل

برف با توجه به فصل ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل زمستان باشد و در خواب خودت در جائی برف ببینی یا برف را در جائی که پیوسته در آنجا برف می‌بارد ببینی، تعبیرش این است که مردم آنجا دچار غم و اندوه می‌شوند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در…
متن دوم