آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب برخورد صاعقه ب انسان

صاعقه

صاعقه صاعقه یعنی برقی که از ابر به زمین برخورد می‌کند. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از ابر صاعقه به زمین می‌خورد، تعبیرش این است که به اندازه آن مردم آنجا دچار زحمت و سختی می‌شوند، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... وَیُرْسِلُ…
متن دوم