آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بدن مسی

مس

مس تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مس داری و فهمیدی که برای خودت می‌باشد، تعبیرش این است که به اندازۀ آن مال و اموال به دست می‌آوری . ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مس می‌گدازی و ذوب می‌کنی، تعبیرش این است که پشت سر مردم غیبت…
متن دوم