آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بخشش

خلعت

خلعت منظور از خلعت، لباسی است که شخصی بزرگ به کسی می‌بخشد. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خلعت پاکیزه و نیکو، عزت و مقام و ریاست و حکومت و زن و «کنیزک» می‌باشد و مقدار و اندازۀ تمام اینها به اندازۀ ارزش کسی است که خلعت را داده است.امام…
متن دوم