آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بانگ و هیاهوی پرندگان

پرنده -بانگ و هیاهوی پرندگان

بانگ و هیاهوی پرندگان امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر بانگ و فریاد پرنده خوب است، مگر پرنده‌ای که به او فال بد زده و نحس می‌دانند، که تعبیر شنیدن فریادش، غم و اندوه و مصیبت می‌باشد.بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر در خواب ببینی تعداد بانگ و…
متن دوم