آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بالش

خوابیدن

خوابیدن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی تخت یا رختخواب خوابیده‌ای، تعبیرش این است که بزرگی و عظمت به دست می‌آوری، ولی از راه دین و پرهیزکاری ناآگاه هستی.تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی زمین نشسته یا اینکه خوابیده‌ای،…

بالش

بالش ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بالش، برای بینندۀ خواب خدمتکار می‌باشد.حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی در بستر تو بالش‌هایی قرار گرفته است، تعبیرش خدمتکاران می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَنَمَارِقُ…
متن دوم