آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بافتن لباس

بافتن لباس

بافتن لباس بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب بافتن لباس، دشمنی و خصومت می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباس میبافی، تعبیرش این است که با مردم دشمنی خواهی کرد، ولی حال و روزت بهتر می‌شود، اما مورد سرزنش و ملامت مردم…
متن دوم