آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب باغ

باغ – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در باغ نماز می‌خوانی، تعبیرش این است که توبه می‌کنی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در باغ هیزم جمع می‌کنی، یـعـنـی با رنج و سختی از«پادشاه» سود و منفعتی بدست می‌آوری.حضرت دانیال (ع)…

باغ

تعبیر کلی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب باغ، زن می‌باشد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع)می‌فرمایند: تعبیرش قیم و سرپرست زن است، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش مرد بزرگ و ثروت و زیبا است، ‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش شغل و کار مردان به اندازه همت…
متن دوم