آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب باسن

مقعد (سوراخ کون)

مقعد (سوراخ کون) ابن سیرین می‌گوید: تعبیر مقعد، کسب و کار می‌باشد.اگر ببینی مقعد تو بیرون زده و بیرون آمده است، یـعـنـی کار تو خراب می‌شود.اگر ببینی مقعد تو درد می‌کند، یـعـنـی به فساد و گناه گرایش پیدا می‌کنی.اگر ببینی مقعد تو زخمی…

باسن

باسن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب باسن سمت راست، پسر و باسن سمت چپ، دختر می‌باشد.اگر در خواب ببینی باسن تو محکم می‌باشد، تعبیرش این است که فرزندت تندرست و سرحال خواهد بود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی باسن تو شکسته است، یـعـنـی فرزندت…
متن دوم