آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب باز

واشه

واشه ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی واشۀ مطیع و رامی داری، یـعـنـی شخص بزرگی باعث می‌شود که به جاه و مقام و بزرگی برسی.اگر ببینی واشه از روی دست تو پرید و رفت و فقط طناب آن در دست تو مانده است، یـعـنـی بزرگی تو از بین می‌رود.جابر مغربی…

باز

باز ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پرنده باز به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، و آن باز هم رام و مطیع می‌باشد، طوری که روی دست تو مینشیند، تعبیرش بزرگی قدر و منزلت و افزایش جاه و مقام و احترام می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید:…
متن دوم