آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بازو

ساق

ساق ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ساق، مال و اموال و معاش زندگانی است که انسان به آن وابسته می‌باشد (زیرا انسان به وسیلۀ پا و ساق خودش استوار است)،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش عمر طولانی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش…

بازو

بازو ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بازو مربوط به برادر، فرزند، شریک یا دوست مورد اعتماد می‌باشد.اگر در خواب ببینی بازوی تو قوی می‌باشد، تعبیرش این است که از افرادی که گفته شد خیر و منفعت و نیرو و قوت به دست می‌آوری، ولی اگر ضعیف باشد، هیچ…
متن دوم