آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بازار

بازار – سایر موارد

سایر موارد تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی زمین ویران و خرابی را با عمارت و تعمیر و مرمت ساختمان‌هایی مثل خانه و مغازه و... آباد می‌کنی، تعبیرش سود و منفعت در این دنیا می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خانه یا مغازه تو بزرگ شده است،…

بازار- آتش و دود در بازار و مغازه

آتش و دود در بازار و مغازه ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر بازرگانی در خواب ببیند که مغازه یا کالایش آتش گرفته، تعبیرش این است که کالایش را به باد می‌دهد و از دستش می‌رود، یا اینکه کالای خود را سه برابر گرانتر می‌فروشد و به کسی رحم نخواهد کرد…
متن دوم