آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بار کشیدن

عرق

عرق ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عرق تو سفید و خوشبو است، تعبیرش این است که مال و اموال تو حلال می‌باشد، ولی اگر بر خلاف این ببینی، یـعـنـی مال و اموال تو حرام است.اگر ببینی از بدن تو عرق جاری شده است (مخصوصاً اگر بروی زمین بچکد)،…

حمالی

حمالی جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدون دستمزد برای دیگران حمالی می‌کنی، تعبیرش این است که به کسی خیر و خوبی می‌کنی و نتیجۀ آن به خودت برمی‌گردد، ولی اگر ببینی با دستمزد حمالی می‌کنی، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی، مخصوصاً اگر…
متن دوم