آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب بار بر گردن

گردن – بار بر گردن

بار بر گردن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدون رنج و زحمت باری بروی گردن تو قرار دارد، تعبیرش این است که دین و ایمان تو درست خواهد بود و عمر طولانی به دست می‌آوری.اگر ببینی روی گردن تو بار سنگینی قرار دارد، یـعـنـی بیمار می‌شوی (دفع…
متن دوم