آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب باران

رعد و برق و باران

رعد و برق و باران جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی همراه ابر، باران و «رعد» سختی درگرفته است، تعبیرش این است که ترس و خطر نفرین پدر و مادر یا مسلمانان وجود دارد، ‌‌‌‌‌و اگر همراه رعد، برق نیز ببینی، عذاب‌هایی که گفته شد، شدیدتر…

باران – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از هر قطره باران صدا و آواز می‌آید، تعبیرش این است که عزت و جایگاه تو بیشتر می‌شود.اگر ببینی از آستانۀ خانه‌ای مثل باران، آب پاکی می‌بارد، تعبیرش این است که به اندازۀ آن، مال و نعمت خواهد…

باران چیزهای مختلف

باران چیزهای مختلف ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از آسمان مار یا عقرب و یا سنگ می‌بارد، تعبیرش این است که آن سرزمین دچار عذاب الهی خواهد شد، اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: اگر ببینی از آسمان مثل باران، سنگ می‌بارد، یـعـنـی عذاب و…

باران

تعبیرهای کلی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در بیداری فصل بارندگی باشد و یا زمانی که مردم محتاج باران باشند در خواب خودت باران ببینی، تعبیرش بهتر است، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب‌ها به موقع و به وقت زیاد شده‌اند، تعبیرش…
متن دوم