آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب باران ملایم

باران – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از هر قطره باران صدا و آواز می‌آید، تعبیرش این است که عزت و جایگاه تو بیشتر می‌شود.اگر ببینی از آستانۀ خانه‌ای مثل باران، آب پاکی می‌بارد، تعبیرش این است که به اندازۀ آن، مال و نعمت خواهد…
متن دوم