آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب باد

تگرگ

تگرگ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تگرگ، عذاب و تنگنا و گرفتاری در دنیا می‌باشد، مگر اینکه مقدارش کم باشد، ‌‌‌‌‌ امام صادق(ع) نیز می‌فرمایند: اگر ببینی تگرگ می‌بارد، یـعـنـی در آن سرزمین فتنه و بلا و هلاکت رخ می‌دهد. ابن سیرین می‌گوید: اگر…

باد – سایر موارد

سایر موارد امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای باد عبارتند از: 1- بشارت و خبر خوش 2- فرمانروائی 3- مال 4- مرگ 5- عذاب 6- کشتن 7- بیماری 8- شفا 9- راحتی و آسایش سایر موارد

باد – انواع باد

انواع باد ● باد شدید: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی باد سختی آمده است، تعبیرش این است که مردم آنجا گرفتار بیم و ترس می‌شوند. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بادی که وزیده باعث گرد و خاک شدن هوا و تاریکی شده است، یـعـنـی مردم آنجا…

باد – جهت باد

جهت باد اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی از مغرب باد آهسته‌ای می‌وزد، تعبیرش این است که مال و نعمت مردم آنجا زیاد می‌شود یا اگر از شمال می‌وزد، یـعـنـی به مردم آنجا شفا و آسایش و راحتی می‌رسد، ولی اگر بر خلاف این ببینی تعبیرش خیر…
متن دوم