آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب باد متعادل

باد – انواع باد

انواع باد ● باد شدید: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی باد سختی آمده است، تعبیرش این است که مردم آنجا گرفتار بیم و ترس می‌شوند. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بادی که وزیده باعث گرد و خاک شدن هوا و تاریکی شده است، یـعـنـی مردم آنجا…
متن دوم