آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب انگور

مویز

مویز تعبیرگری می‌گوید: تعبیر مویز، مال و نعمت می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آب مویز می‌گیری، یـعـنـی مال حلال به دست می‌آوری. اگر عالم هستی و در خواب ببینی که آب مویز را می‌خوری، یـعـنـی عمل تو بیشتر می‌شود، یا اگر بازرگان باشی…

گلابی

گلابی ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گلابی خورده‌ای، تعبیرش این است که سود و منفعت بدست می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گلابی سبز یا سرخ شیرین می‌خوری، تعبیرش مال و اموال است. اگر در بیداری فصل گلابی باشد چنانچه در خواب…

کشمش

کشمش ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کشمش داری و از آن می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن سود و منفعت به دست می‌آوری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مقدار فراوان و انبوهی کشمش در خانه داری، یـعـنـی مال و اموال کاملی به دست…

انگور

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: چنانچه هر انگوری شیرین‌تر و تازه‌تر باشد، تعبیرش مال و مقام و عزت بیشتر است.تعبیر خواب هر انگوری که پوست سختی داشته باشد، یـعـنـی مال و اموالی با سختی و دشواری به دست می‌آید، یا اگر پوست نرمی داشته باشد…
متن دوم