آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب انگور قرمز

انواع انگور

انواع انگور ● قرمز: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب انگوری که ظاهرش قرمز است، عزت و مقام می‌باشد. اگر در بیداری فصل انگور قرمز باشد، چنانچه در خواب ببینی انگور قرمز می‌خوری، تعبیرش مقداری سود و منفعت اندک می‌باشد، حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:…
متن دوم