آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب انگشت

ناخن

ناخن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ناخن، نیرو و قوت و توانایی می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش توانایی و به دست آوردن مال و اموال می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ناخن ها دراز می‌باشند، تعبیرش بد است.ابن سیرین…

دست – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی هر دو دست خودت راه می‌روی، تعبیرش این است که به کار خودت اعتماد خواهی داشت، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: از بستگانت سود و منفعت به دست می‌آوری (تعبیرهای مختلف).جابر مغربی…

انگشت – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی انگشتان خود را مشت کرده‌ای، تعبیرش این است که هم کارها و امور تو تو گره می‌خورد و بسته می‌شود و هم امور خانواده و فامیل.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی سر انگشتانت را خضاب کرده‌ای،…

انگشت

تعبیرهای کلی ● انگشتان دست: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر پنج انگشت دست راست، نمازهای پنج گانه، و پنج انگشت دست چپ، فرزندان برادر می‌باشد. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر انگشت شصت، نماز صبح، انگشت سبابه، نماز ظهر، انگشت وسط، نماز عصر، انگشت…
متن دوم